Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://psp5krasnik.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Maciąg, e-mail: psp5krasnik@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 825 66 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku mieści się przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1 (budynek dla klas 4-8) oraz przy al. Niepodległości 54 (budynek dla klas 1-3). Wejścia do obu budynków szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane są wejścia do szkoły w budynku przy al. Niepodległości 54 – platforma schodowa oraz przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1 – znajduje się pochylnia zarówno przy głównym wejściu do szkoły jaki i przy sali gimnastycznej, gdzie znajduje się pochylnia prowadząca do wejścia, celem załatwienia spraw w sekretariacie lub w gabinecie dyrektora.

Szkoła ma własny parking w obu budynkach szkoły. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.